Reglement

Wedstrijdreglement 2021

Nederlands (English below)

Bepalingen

Achtervolgingswedstrijd over 4,5 km

 1. Wedstrijdleiding: Jeroen Freling: armyregatta@crzvdudokvanheel.nl

Hoofd van de Jury: Bert Verlaan

 1. Inschrijving: tot donderdag 2 september 23:59 uur via het KNRB inschrijfprogramma
 2. De loting zal plaats vinden op woensdag 8 september 20:00 uur te Breda
 3. Inschrijfgeld: skiff € 9,00, twee € 18,00, vier € 36,00, acht € 72,00,

bedrijfsroeien 8+ € 280,00. Betaling inschrijfgeld uiterlijk 8 september 23.59 uur op bank NL44 INGB 0009 6131 89 t.n.v. Cadetten Roei- en Zeilvereniging Dudok van Heel o.v.v. Army Regatta Dudok, [Verenigingsnaam]

 1. De wedstrijd wordt gehouden volgens de regels van de KNRB
 2. De stuurliedenvergaderingen vinden plaats om 09.15 uur en 12.30 uur bij het wedstrijdsecretariaat.
 3. Het vlot is open van 09.30 tot 10.15 uur en van 12.45 tot 13.30 uur.
 4. Alle deelnemende ploegen varen eerst op naar hun respectievelijke start.
 5. De start vindt plaats op volgorde van rugnummer, ga dus klaarliggen in die volgorde.
 6. U wordt door de kamprechters naar de start geroepen. Op 100 meter bouwt u op zodat u een ‘vliegende’ start maakt.
 7. Het parcours bevat een aantal flauwe bochten en een brug. Er is ruimte genoeg voor twee ploegen. Mocht u inhalen of ingehaald worden, heeft de oplopende ploeg voorrang zodra de punt het achtersteven van de voorste boot bereikt heeft. De opgelopen boot dient dan ruimte te geven.
 8. Na de finish vaart u door om andere ploegen ruimte te geven. U kunt direct rechtsaf richting het botenhuis. Eventueel is er links ook uitwijkmogelijkheid richting de haven.
 9. Wacht met aanmeren tot u wordt geroepen door de vlotcommissarissen. U dient uw boot vervolgens direct uit het water te halen.

Reglement

 1. De wedstrijd wordt verroeid onder de desbetreffende bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden als ook het H.R. en U.R. van de KNRB en de bijzondere bepalingen van de Army regatta. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u akkoord met het wedstrijdreglement. Daarnaast is, speciaal in het verkeer met niet-wedstrijd-deelnemers, het Vaarreglement van kracht. Nog eens extra wordt vermeld dat boten die niet aan de veiligheidseisen voldoen, artikel 12 en 13 U.R., niet tot de wedstrijd worden toegelaten.
 2. Inschrijving vindt voor Nederlandse ploegen plaats via het KNRB-inschrijfsysteem, voor de aangegeven datum onder de bepalingen. Buitenlandse ploegen kunnen een inschrijfformulier opvragen via de wedstrijdleiding en deze via e-mail terugzenden. Bij inschrijving dient de leeftijdscategorie van iedere ploeg vermeld te worden.
 3. Dubbel bootgebruik en dubbele inschrijving is mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding.
 4. De wedstrijdleiding kan besluiten op verzoek categorieën toe te voegen, minimaal 3 ploegen.
 5. De wedstrijd is een tijdrace over 4,5 kilometer
 6. De startvolgorde wordt door loting bepaald en gepubliceerd op https://armyregatta.crzvdudokvanheel.nl/loting/
 7. Protesten dienen kenbaar gemaakt te worden door hand opsteken bij het passeren van de finish. Het protest dient binnen 30 minuten na het passeren van de finish van de ploeg schriftelijk bij de wedstrijdleiding te worden ingediend.
 8. De officiële uitslag wordt na afloop van de wedstrijd door de jury vastgesteld.
 9. Per wedstrijdnummer wordt er in principe één prijs uitgereikt.
 10. Iedere deelnemer is uit goed zeemanschap verplicht ploegen in nood te helpen.

Competition rules 2021

Provisions

 1. Distance approximately 4,5 kilometres.
 2. Regatta Manager: Jeroen Freling: armyregatta@crzvdudokvanheel.nl

Head of the Jury: Bert Verlaan

 1. Entries: via the KNRB system. Closure is at Thursday September the 2nd by 23:59 hr.
 2. Draw: Wednesday September the 8th at 20:00 hr. Breda
 3. Entry fees: single scull € 9,00, double scull / coxless pair € 18,00, four € 36,00, eight € 72,00, company rowing 8+ € 280,00. Payment before September the 8th59 hr at

NL44 INGB 0009 6131 89,. Name beneficiary is “Cadetten Roei- en Zeilvereniging Dudok van Heel”. Please add to the comments the following details:  Army Regatta Dudok, [name of the rowing club]

 1. The rules and regulations of the KNRB apply
 2. The cox-meeting will be held at 09.15 and 12.30 hrs at the registration-office.
 3. Boats are to be launched between 09.30 and 10.15 hrs and between 12.45 and 13.30 hrs
 4. All teams will row to their respective starts. See map for directions.
 5. You will start in the order of your assigned numbers, please position your boat accordingly
 6. The officials will call you to the start. At 100 metres before the start you can build up to a flying start.
 7. On the course you will encounter a few mild curves and one bridge. There is enough room everywhere for at least two crews rowing side by side. If you are overtaking or being overtaken the following applies: The faster crew has the right of way from the moment het bow has reached the tail of the slower crew. The slower crew has to give way.
 8. After the finish you will continue rowing to make room for other teams. You can turn right towards the boathouse. You can also turn left towards the harbor and turn there.
 9. Please wait for the officials to call you in to moor. Please remove your boat as soon as possible, to make room for the other teams.

Regulations

 1. The race is rowed under the relevant provisions of the Regulations for rowing races as well as the H.R. and U.R. of the KNRB and the special provisions of the Army regatta. By participating in the race, you agree with the race regulations. In addition, specially in traffic with non-race participants, the Water Rules are in force. It is also specified that boats that do not meet the safety requirements, articles 12 and 13 U.R., will not be admitted to the competition
 2. Registration for Dutch teams takes place via the KNRB registration system, before the indicated date under the provisions. International teams can request a registration form via the regatta manager and send it back by e-mail. At registration, the age category of each team has to be mentioned
 3. Double boat use and double entry is possible in consultation with the regatta manager
 4. The regatta manager may decide to add categories on request, at least 3 teams
 5. The Army Regatta is a time race over 4.5 kilometres
 6. The starting order will be determined by drawing lots and published on https://armyregatta.crzvdudokvanheel.nl/loting/ 
 7. Protests must be made known by raising your hand when passing the finish line. The protest must be submitted in writing to the regatta manager within 30 minutes after the team has crossed the finish line
 8. The official result will be decided by the jury at the end of the event
 9. In principle, one prize will be awarded per competition number
 10. Every participant is obliged to help teams in distress out of good seamanship.