Reglement

Reglementen

Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.


Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding: Kylian Alkemade (Tel. +31 6 41714122)
 2. Veiligheidscoördinator: Niels van Houwelingen (Tel. +31 6 31289662)
 3. Hoofd van de Jury: Ted Verbraak


Bokalen

De 18e Army Regatta 2022 is onderdeel van de ouderejaars competitie Najaarsbokaal in de velden 1x, 2x en 4*. 


Deelname

 1. De velden op de Army Regatta die onderdeel zijn van de Najaarsbokaal mogen alleen door competitieroeiers verroeid worden, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR lid 1.
 2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals is beschreven in Art. 8 RvR. In beginsel worden geen dispensaties verleend voor afwijkende tenues. Alleen in geval van overmacht kan een dergelijke dispensatie worden verleend, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding en hoofd van de jury. Een dispensatie is alleen goedgekeurd als de indienende partij hiervoor schriftelijke bevestiging van heeft ontvangen.


Aanmeldprocedure

 1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het secretariaat. Dit dient 60 minuten voor starttijd te hebben plaatsgevonden.
 2. Rugnummers zullen op de wedstrijddag verstrekt worden aan de competitiecommissaris van iedere vereniging. Indien de competitiecommissaris niet in staat is de rugnummers op te halen, worden deze in overleg met de wedstrijdleiding verstrekt aan een andere verenigingsvertegenwoordiger. Rugnummers zijn op te halen bij het secretariaat vanaf 60 minuten voor de starttijd van de eerst startende ploeg.
  1. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.
  2. Er wordt een borg van gevraagd €10,00  per rugnummer bij het uitgeven gevraagd. Deze dient gepast contant te worden betaald.
 3. Bij het aanmelden worden hand-outs uitgereikt met daarin alle relevante informatie voor stuurlieden. De stuur, of de boegroeier bij ongestuurde nummers, dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit document.
 4. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot. Dit dient 45 minuten voor starttijd te hebben plaatsgevonden.


Vlotprocedure

Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n). Zodra hier niet aan wordt voldaan kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, zoals beschreven in Art. 75 RvR.


Op- en uitroeiprocedure

 1. Iedere ploeg dient in een door de verenigingsvertegenwoordiger toegewezen boot te starten.
 2. Oproeien dient te gebeuren volgens de algemeen geldende vaarregels.
 3. Iedere ploeg dient minimaal 10 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn in het startgebied.
 4. Na het bereiken van de finish, dienen ploegen direct door te roeien.
 5. wisselende boten hebben voorrang bij de blok wissel t.o.v. boten die uit het water gaan


Startprocedure

 1. De startprocedure is zoals beschreven in Art. 51 t/m 52 RvR voor tijdwedstrijden.
 2. De afstand tussen de voorstart en start zal 100m bedragen.


Race

 1. Tijdens de race gelden de algemene regels, zoals beschreven in het RvR in Art. 53.

   

Wedstrijd

 1. De Army Regatta is een competitie wedstrijd over 4200 meter. De competitie wedstrijd zal gevaren worden op 22 oktober 2022 op de rivier de Mark.


Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot en met dinsdag 11 oktober 2022 om 23:50. Let wel op dat er een beperkt aantal inschrijf plekken zijn in de velden buiten de 1x (skiff), 2x (dubbeltwee) en 4* (dubbelvier-met) Najaarsbokaal velden. 
 2. Iedere roeier/stuur/coach is verplicht om zich aan te melden als bezoeker. Indien dit niet gebeurt zal de desbetreffende persoon niet worden toegelaten tot het terrein van de Koninklijke Militaire Academie te Breda. 

Inschrijfgelden

 1. De inschrijfkosten per ploeg bedragen voor:
  1. Skiff: 10,00 euro
  2. Twee: 20,00 euro
  3. Vier: 40,00 euro
  4. Acht: 80,00 euro
 2. Inschrijfgelden voor alle velden dienen uiterlijk op 20 oktober 2022 overgemaakt te worden naar NL44 INGB 0009 6131 89 t.n.v. Cadetten Roei- en Zeilvereniging Dudok van Heel o.v.v. Army Regatta Dudok, [Verenigingsnaam]
 3. Wanneer een ploeg niet kan starten vanwege het niet correct aanmelden om toegang te krijgen tot het terrein van de Koninklijke Militaire Academie, dan is de wedstrijdorganisatie niet verplicht het inschrijfgeld terug te storten.


Loting

De bekendmaking van de loting vindt uiterlijk plaats op 20 oktober om 21:00 te Breda en zal op de website worden gepubliceerd.


Protest

 1. Protest aantekenen omtrent onregelmatigheden buiten en tijdens de race kan alleen zoals is beschreven in Art. 76 RvR.
 2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals is beschreven in Art. 78 RvR.


Boeteclausule

 1. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de bekendmaking van de loting, terugtrekken zijn alleen het inschrijfgeld verschuldigd, zoals is beschreven in Art. 33.
 2. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in Art. 33 RvR.
 3. Wanneer een ploeg niet kan starten wegens het niet aanmelden om toegang te krijgen tot het terrein van de Koninklijke Militaire Academie kan een boete ter hoogte van het inschrijfgeld worden opgelegd, zoals beschreven in Art 33 lid 5 van het RVR.


Disciplinaire maatregelen

 1. Indien deze bepalingen of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen volgen Art. 75 RvR.
 2. De Army Regatta is een tijdrace. Daarom kunnen tijdstraffen worden opgelegd, de tijdstraf is vastgesteld op 4 seconden.


Onvoorziene omstandigheden

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury zoals vermeld in Art. 81 lid 1 RvR.


Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.


Vaarregels

Algemene regels

Ploegen die deelnemen aan roeiwedstrijden dienen aan de voorschriften van het RvR te voldoen. Daarnaast dienen alle deelnemers zich te allen tijde te houden aan aanwijzingen van de jury (kamprechters) en de wedstrijdorganisatie.

Tijdens de race is het niet toegestaan om vanaf de kant aanwijzingen te geven door middel van welk hulpmiddel dan ook (toeters e.d. zijn dus niet toegestaan).

Iedere ploeg die is gestart is gehouden de gehele baan op de voorgeschreven wijze met een wedstrijdhaal en in wedstrijdtempo af te roeien, behalve in geval van overmacht of met goedvinden van de kamprechter.

Finish

Een boot is aangekomen wanneer haar boot te lijn van aankomst met de boegbal passeert. Indien een of meerdere roeiers uit de boot raken tijdens de wedstrijd is de race geldig. Als een ploeg aankomt zonder haar stuur is de race ongeldig.